سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ذبیح الله یوسفی –
صفیه اکبرپور سماکوش –
پونه ابراهیمی –

چکیده:

سابقه و هدف: وجود فلزات سنگین در فاضلاب صنایع و فاضلاب خانگی با غلظتهای زیاد موجب زیان به محیط زیست و به خطر افتادن سلامت انسان نظیر، صدمات کلیوی و کبدی، صدمات وسیع مویرگی، اختلال سیستم اعصاب مرکزی و … می گردد. بنابراین یافتن روشهای مؤثر جهت حذف این ترکیبات طی فرایندهای تصفیه آب ضروری است. یکی از این روشها فرایند جذب زیستی می باشد که محققان استفاده از این روش را به عنوان جایگزین برای روشهای فیزیکی و شیمیایی حذف و بازیافت فلزات پیشنهاد می کنند در این پروژه ایزوترم جذب دو فلز کادمیوم و مس بر اساس آزمایشات و در مقیاس scale Bench مورد تحقیق قرار گرفت و کارایی و عملکرد ماکرو جلبک ها در حذف دو فلز سنگین مذکور بررسی گردید. مواد و روش ها: آزمایشات منقطع برای تعیین ایزوترم ها در غلظت های مختلف فلز (۲۵۰,۰ ppm) ابتدا در فلاسکهای ارلن مایر ۲۵۰ میلی لیتری شامل ۱۰۰ میلی لیتر محلول فلزی با غلظت معین و ۰/۱ گرم جاذب (جلبک خشک شده) در محدوده pH از ¾ تا ۹/۴ بررسی شد. ارلن ها به مدت ۲۴ ساعت روی شیکر با سرعت ۲۰۰ rpm تکان داده شدند. پس از طی زمان تماس در فواصل زمانی معین، از ارلن ها به طور جداگانه نمونه هایی اخذ و به مدت ۳ دقیقه با دور ۴۰۰۰ rpm سانتریفیوژ گردید. حجم معینی از هر لوله سانتریفیوژ به داخل ظروف پلاستیکی ذخیره و به هر ظرف یک قطره اسید نیتریک غلیظ جهت فیکس کردن نمونه اضافه شد. نمونه ها تا زمان آنالیز به وسیله دستگاه جذب اتمی در یخچال نگهداری شدند. اندازه گیری غلظت فلز مطابق روش استاندارد با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر جذب اتمی صورت گرفت. نتایج: pH مناسب برای هر دو فلز در محدوده (۸/۴، ۷/۴) به دست آمده است. همچنین با افزایش غلظت اولیه برای هر دو فلز و محدوده (۱۵/۵) میلی گرم بر لیتر افزایش جذب صورت گرفت، ولی در غلظت های بالاتر افزایش جذب نامحسوس بوده اس. به جز فلز مس در ۴/۶=pH که با افزایش غلظت اولیه تا حدود ۲۵۰ میلی گرم بر لیتر جذب افزایش یافت. ولی نیز زمان به تعادل رسیدن جذب برای هر دو فلز تقریباً کوتاه (۱۵/۵) دقیقه بدست آمد، فلز مس در ۴/۶=pH که در غلظت های پائین در زمان طولانی تر حدود (۰/۲۵) ساعت به حالت تعادل جذب رسید. استنتاج: نتایج تحقیق نشان داد، جذب فلزات سنگین (کادمیوم و مس) توسط ماکرو جلبک های دریایی، هم در غلظت های پائین و هم در غلظت های بالا توسط ماکروجلبک دریایی خزر قابل توجه بوده است.