سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رمضانعلی دیانتی تیلکی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دانشکده بهداشت، مرکز تحقی
هانیه آل طه – رشناس بهداشت محیط
یحیی اسفندیاری – کارشناس آزمایشگاه شیمی اب و فاضلاب، دانشکده بهداشت ساری

چکیده:

یافتن جاذب های با کارایی مناسب اما ارزان قیمت جهت حذف رنگ از پساب نساجی اهمیت زیادی ذارذ. هدف از این مطالعه تعیین ایزوترم های جذب رنگهای آبی دیسپرس و پیگمنت آبی ( مورد استفاده در کارخانجات نساجی ) با استفاده از مواد معدنی شامل پودر سنگ آهک و کائولینیت صنعتی، بیوماس لجن فعال و کربن فعال پودری و مقایسه آنها با هم بوده است. آزمایشات مربوط به تعیین زمان به تعادل رسیدن جذب و ایزوترم ها، اثر زمان تماس و غلظت رنگ بر میزان جذب بوسیله مواد مورد مطالعه بصورت ناپیوسته ( Batch) انجام شد. رنگهای مورد آزمایش شامل آبی دیسپرس و پیگمنت آبی در غلظتهای ۱۰۰،۵۰،۲۰،۱۰ میلی گرم در لیتر در محلول مورد آزمایش قرار گرفت. زمان به تعادل رسیدن جذب رنگ آبی دیسپرس روی پودر سنگ آهک و کائولینیت صنعتی بترتیب ۲ و ۴ ساعت و برای پیگمنت آبی بتریتب ۶ و ۲ ساعت بدست آمد. جذب هر دو رنگ آبی دیسپرس و پیگمنت آبی روی کائولینیت صنعتی و پودر ستگ آهک با معادله لانگ موئیر تطابق بیشتری نشان داد. در مورد هردو رنگ با افزایش غلظت رنگ، در صد حذف روی مواد مورد مطالعه کاهش یافت. میزان حذف رنگ آبی دیسپرس با پودر سنگ آهک ۴۴/۳ درصد با کائولینیت صنعتی ۲۹/۵ درصد، و با بیوماس ۸۶/۳۰ درصد بدست آمد. میزان حذف رنگ پیگمنت آبی با پودر سنگ آهک ۵۴ درصد، با کائولینیت صنعتی ۳۶/۲ درصد و با بیوماس ۶۳/۱ درصد بدست آمد. میانگین حذف رنگهای مذکور با مخلوط بیوماس و پودر سنگ آهک ۷۷/۲۵ و ۷۲/۱ درصد و با مخلوط بیوماس و کائولینت صنعتی ۷۸/۸ و ۷۴/۳ درصد بدست آمد.که نتیجه گرفته شد مخلوط بیوماس با جاذبها تاثیر زیادی درحذف رنگ ندارد. استفاده از جاذب های ارزان قیمت نظیر پودر سنگ آهک برای حذف رنگهای آبی دیسپرس و پیگمنت آبی از پساب نساجی با توجه به هزینه و کارایی قابل قبول است.