سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رمضانعلی دیانتی تیلکی – استاد یار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران – دانشکده بهدا
لیلا حاتمی – کارشناس بهداشت محیط دانشکده بهداشت – دانشگاه علوم پزشکی مازندران

چکیده:

رنگ طی مراحل مختلف تولید پارچه در کارخانجات نساجی وارد فاضلاب می شود. روشهای مختلفی برای حذف رنگ از فاضلاب نساجی وجود دارد که از آن جمله روشهای جذب سطحی شامل استفاده از کربن فعال است. گرچه کربن فعال پودری کارایی حذف رنگ بالایی دارد اما گران قیمت است بدین لحاظ یافتن جاذب هایی با کارایی مناسب اما ارزان قیمت از اهمیت زیادی برخوردار است هدف از این مطالعه تعیین میزان جذب رنگهای زرد سیبانون و نارنجی بازیلن (مورد استفاده در کارخانج ات نساجی ) با استفاده از کربن فعال پودری ، خاک رس و بیوماس لجن فعال و مقایسه آنها با هم بوده است.
آزمایشات مربوط به تعیین ایزوترم ها ، تعیین زمان به تعادل رسیدن جذب ، اثر زمان تماس و غلظت رنگ بر میزان حذف بوسیله کربن فعال پودری (PAC) و خاک رس و بیوماس و مخلوط بیوماس با هریک از جاذبهای مذکور بطور جداگانه بصورت نا پیوسته (Batch) با استفاده از یک گرم خاک رس و ۰/۱ گرم کربن فعال پودری انجام شد. رنگ های مورد آزمایش شامل زرد سیبانون و نارنجی بازیلن در غلظت های ۱۰ ، ۲۰ و ۵۰ و ۱۰۰ گرم در لیتر در محلول آبی بوده است. اندازه گیری غلظت رنگ باقیمانده مطابق روش استاندارد رنگ سنجی اسپکتروفوتومتری با تعیین طول موج مربوط به حداکثر جذب برای هر رنگ و سپس رسم منحنی کالیبراسیون انجام شد. با استفاده از جاذب خاک رس ، جذب رنگ زرد از رابطه لانگ موئیر و جذب رنگ نارنجی با معادله فروندلیچ تطابق بیشتری نشان داد. جذب هر دو رنگ زرد و نارنجی روی کربن فعال پودری با رابطه لانگ موئیر تطابق بیشتری نشان داد . با افزایش غلظت رنگ درصد حذف کاهش نشان داد. زمان به تعادل رسیدن جذب رنگ زرد روی خاک رس ۲ ساعت و روی کربن فعال ۴ ساعت و زمان به تعادل رسیدن جذب رنگ نارنجی روی خاک رس ۲ ساعت و روی کربن فعال ۴ ساعت بدست آمد .میانگین حذف رنگ های زردسیبانون و نارنجی بازیلن توسط کربن فعال پودری با زمان تماس ۱۸ ساعت به ترتیب ۹۵/۵ و ۹۶/۵ درصد بدست آمد. میانگین حذف رنگهای مذکور با خاک رس ۱۶/۳۷ و ۲۰/۸۷ درصد بدست آمدمیانگین حذف رنگهای مذکور با بیوماس ۷۲/۱۲ و ۶۰/۷۵درصد بود. میانگین حذف رنگهای مذکور با مخلوط بیوماس و خاک رس ۷۸/۸۷ و ۶۱/۲۵ در صد و با مخلوط بیوماس و کربن فعال ۹۵/۸۷ و ۱۰۰ درصدبدست آمد.افزودن ماده ارزان قیمت خاک رس به سیستم لجن فعال برای حذف رنگ از پساب نساجی کارآیی حذف رنگ را ۲۰ % افزایش می دهد.