سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
پگاه آقاجری – دانشجو کارشناسی ارشد شیمی کاربردی
علی کارگری – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:
آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی ناشی از تخلیه ی پسابهای حاوی فنل و مشتقات فنلی صنایع مختلف، مشکلی جدی است. زیرا این ترکیبات حتی در غلظت های بسیار کم سمی و سرطان زا بوده و طعم و بوی نامطبوعی به آب می دهند. در میان فرآیندهای فیزیک شیمیایی مختلف، تکنولوژی جذب، روشی مقتدر و خوب جهت تصفیه ی پسابهای صنعتی و خانگی پیش از تخلیه به محیط زیست است. تکنیک جذب با استفاده از کربن فعال به دلیل بازده و ظرفیت جذب بالا و هزینه ی عملیاتی پایین، مطلوب ترین روش جهت تصفیه پسابهای رقیق می باشد. از سویی دیگرکربن فعال، جاذبی بسیار خوب، جهت حذف کلرو فنل ها به شمار می آید. هدف از این کار بررسی و تعیین شرایط بهینه جهت حذف 2-کلرو فنل از محلول های آبی است. بدین منظور اثر پارامترهای pH و غلظت اولیه محلول بر روی حذف 2-کلرو فنل طی فرآیند جذب سطحی، توسط کربن فعال Aquasorb-101 مورد آزمایش قرار گرفته است.