سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمود عبدالهی – پژو هشکده محیط زیست دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
عبدالله سمیعی – پژو هشکده محیط زیست دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
احمد خدادادی – پژو هشکده محیط زیست دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی جذب سیانید بوسیله زئولیت از آب سد باطله کارخانه فراوری طلای آقدره- تکاپ می باشد.مقدار و ابعاد زئولیت، زمان جذبpH، و دمای محلول و افزودن کاتالیزور از پارامترهای مهم برای فرایند جذب میباشند. زئولیت در دو بخش ابعادی ( ٣٠٠- ۱۰۰) و (۱۰۰۰-۳۰۰)میکرون و در دو نوع طبیعی و اصلاح شده آن با سولفات مسمیکرون برای نوع طبیعی و اصلاح شده به – بکار گرفته شد. میزان بهینه زئولیت و درصد جذب در ابعاد(۳۰۰-۱۰۰) ترتیب در حدود۳۰ (gr/l) و (gr/l) 22، ۵۰/۲، ۸۶/۱ درصد و در ابعاد (۱۰۰۰-۳۰۰) میکرون به ترتیب ۳۶(gr/l)، (gr/l) ٢٤، ۳۶/۵، ۶۴ درصد میباشدpH بهینه در هر دو نوع ابعاد طبیعی و اصلاح شده به تر تیب برابر۱۰/۵ و ۱۰، زمان تماس برای هر دو حالت ابعاد(۳۰۰-۱۰۰) میکرون تا ٤٠ دقیقه و برای ابعاد (۱۰۰۰-۳۰۰) میکرون تا ۵۰ دقیقه و دماC ٢٢ ۰ می باشد. آغشته کردن زئولیت با محلول سولفات مس جذب سیانید از محلول را افزایش میدهد. مکانیزمجذب در ابعاد (۳۰۰-۱۰۰)میکرون زئولیت طبیعی بیشتر از مدل فرندلیچ و برای زئولیت اصلاح شده تفاوت چندانیبین این دو مدل وجود ندارد. در تمامی مراحل آزمایش مقدار سیانید جذب شده برای ابعاد (۳۰۰-۱۰۰) میکرون بیشتر از ابعادمیکرون در هردو حالت بود همچنین میزان سیانید جذب شده بر روی زئولیت اصلاح شده بیشتراز نوع طبیعی آن است