سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عباس جلالی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه زابل
محمد گلوی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه زابل
احمد قنبری – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه زابل
مصطفی یوسف الهی – استادیار گروه علوم دامی، دانشگاه زابل

چکیده:

یکی از موانع استفاده از پساب در کشاورزی، تجمع فلزات سنگین در گیاه میباشد. این پژوهش به منظور بررسی میزان تجمع فلزات سنگین در برگ و ساقه سورگوم تحت تأثیر شیوه های مختلف آبیاری با پساب فاضلاب انجام شد. آزمایش در سال زراعی۸۷-۸۶در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار در پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل اجرا شد. تیمارها شامل: ۱- شاهد (آبیاری با آب معمولی) ۲- آبیاری با فاضلاب در نیمه دوم دوره رشد ۳- آبیاری با فاضلاب در نیمه اول دوره رشد ۴- آبیاری با فاضلاب و آب معمولی بصورت یکی در میان در طول دوره رشد و ۵- آبیاری کل دوره رشد با فاضلاب بود. نتایج نشان داد بیشترین غلظت فلزات سنگین در تیمار آبیاری با پساب در کل دوره رشد و پس از آن در تیمار یکی در میان مشاهده شد. همچنین میزان تجمع عناصر مس، سرب و آهن در برگ بیش از ساقه و تجمع روی و نیکل در ساقه بیش از برگ بود. از نظر آماری بین میزان تجمع مولیبدن و کروم در این دو اندام تفاوت معنی داری مشاهده نشد. بطور کلی در تمام شیوه های استفاده از پساب، غلظت فلزات سنگین در برگ و ساقه پایین تر از حد آستانه سمیت بوده که نشان می دهد آبیاری با فاضلاب مشکلی از لحاظ سمیت فلزات سنگین در کوتاه مدت ایجاد نمیکند.