سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آزاده ارمی اول – کارشناس ارشد آلودگی های محیط زیست واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

در این مطالعه کربن ساخته شده از الیاف نارگیل به عنوان جاذب به منظور جذبیونهای محلول نیکل مورد آزمایش قرار گرفت .برای این منظور اثرات PH محلول وغلظت اولیه نیکل در محلول و زمان تماس بر میزان جذب این فلز بررسی شد علاوه بر بررسی جاذب مذکور تمامی آزمایش های انجام شده با استفاده از رزین تبادل کاتیونی تکرار شد و نتایج هردو نوع جاذب بایکدیگر مقایسه گردید .نتایج به دست آمده نشان می داد که میزان جذب نیکل به میزان قابل توجهی به PH نهایی محلول بستگی دارد و بیشترین میزان جذب زمانی حاصل می شود که PH نهایی در محدوده ۴ قرار گرفت . نتایج حاکی از آن است که ج ذبیون محلول نیکل توسط جاذبهای مورد استفاده در این پژوهش , از مدل ایزوترم لانگمایر وفروندلیچ به خوبی تبعیت میکند . زمان تماس برای انجام فرایند جذب توسط الیاف نارگیل ورزین تبادل کاتیونی ۲ ساعت می باشدومیزان جذب فلز Ni درغلظت های پایین PPM 6 بیشترین راندمان را باالیاف نارگیل داشته در حالی که با رزین در غلظت های بالای ۱۲PPM اتفاق می افتد . درنهایت نتایج پیشنهاد میکند که الیاف نارگیل با راندمان ۹۸ درصدبه طورقابل ملاحظه ای در حذف فلز سنگین نیکل از محلولهای آبی موثراست