سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رمضانعلی دیانتی نیلکی –
سیدجواد شکرالله زاده –

چکیده:

اهمیت و هدف: گیاه آزولا قادر به جذب و تثبیت نیتروژن هوا و وارد نمودن آنب ه محیط اب می باشد. اما بررسی های اندکی در باره جذب نیتروژن از آب بوسیله آزولا صورت گرفته است. چنانچه آزولا قادر باشد نیتروژن را از محیط آب نیز جذب نماید از ان می توان در تصفیه پیشرفته پساب استفاده نمود. هدف از این تحقیق تعیین میزان جذب نیتروژن از آب بوسیله آزولا در شرایط مختلف از نظر محیط کشت بوده است. روش کار: کشت آزولا در ۵ حالب به صورت: کشت در آب مقطر حاوی نیتروژن (بدون اضافه کردن فسفر)، کشت در آب مقطر حاوی نیتروژن و فسفر،کشت در فاضلاب رقیق شده با نسبتهای مختلف آب مقطر (بدون اضافه کردن نیتروژن فسفر)، کشت در فاضلاب رقیق شده با نسبتهای مختلف آب مقطر با اضفه کردن نیتروژن و کشت در فاضلاب رقیق شده با نسبتهای مختلف آب مقطر با اضافه کردن نیتروژن و فسفر در شرایط محیطی از نظر نور و دما انجام شد. نمونه های ا خذ شده از ظروف پس از سانتریفوژ کردن به روش اسپکتروفتومتری با استفاده از بروسین سولفات به عنوان ماده مؤثر تشکیل رنگ بوسیله دستگاه DR 2000- در طول موج ۴۱۰ نانومتر مورد آنالیز قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد که در محلولهای حاوی غلظت های مختلف نیترات با حضور بدون حضور فسفر، در روزهای اول تا سوم تماس بیشترین حذف نیترات توسط آزولا صورت گرفت. روند حذف نیترات توسط آزولا با گذشت زمان به صورت کاهشی به گونه ای بد که در روز هفتم تماس به کمترین مقدار خود رسید. سپس روند حذف نیترات توسط آزولا به صورت افزایش درآمد و با گذشت زمان درصد حذف نیترات افزایش یافت. با افزایش غلظت نیترات درصد حذف آن توسط آزولا کهش یافت. حضور فسفر موجب کاهش جذب نیترات توسط آزولا گردید. کشت آزولا در فاضلاب خانگی رقیق شده بدون افزودن نیتروژن و فسفر نشان داد که غلظت نیترات در محیط کشت افزایش یافته است. نتیجه گیری: آزولا می تواند نیترات در غلظتهای زیاد را از محلولهای آبی جذب نماید و کاهش دهد، اما در فاضلاب خانگی که غلظت نیترات کم است آزولا قادر به حذف نیترات نیست.