سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شهزاد جماعتی ثمرین – کارشناس ارشد زراعت و عضو باشگاه پژوهشگرن جوان واحد اردبیل
احمد توبه – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی.
کاظم هاشمی مجد – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
علی اصغری – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

به منظور بررسی جذب نیتروژن و تجمع نیترات در غده سیب زمینی رقم آگریا در سطوح مختلف تراکم بوته و کود نیتروژن آزمایش فاکتوریلی بر پایه بلوک های کامل تصادفی ، با ۳ تکرار در سال ۱۳۸۵ در اردبیل انجام شد . فاکتورها شامل، کود نیتروژن در ۴ سطح ( ۰، ۸۰، ۱۶۰ و ۲۰۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار ) و تراکم بوته در ۳ سطح (۵/۵، ۷/۵ و ۱۱ بوته در متر مربع ) بودند. نتایج نشان داد ، درصد نیتروژن کل غده برای هیچ یک از تیمارها معنی دار نشد . بیشترین میزان جذب در سطح کودی ۲۰۰ کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار و تراکم ۱۱ بوته در متر مربع و کمترین میزان آن در سطح شاهد کودی و تراکم ۵/۵ بوته در متر مربع برای کل گیاه ، به دست آمد . با افزایش میزان نیتروژن از شاهد به طرف آخرین سطح نیتروژن، میزان نیترات در ماده تر غده ها به طور معنی داری در بین سطوح ن یتروژن افزایش یافته و در آخرین سطح کودی به حداکثر میزان خود رسید . ولی افزایش تراکم باعث کاهش میزان تجمع نیترات غده شد . با افزایش کاربرد کود نیتروژن تا ۱۶۰ کیلوگرم ، تعداد غده و وزن خشک و عملکرد غده در واحد سطح و وزن متوسط غده در بوته ، افزایش و بعد از آن کاهش یافت . افرایش تراکم بوته منجر به افزایش معنی داری در عملکرد غده و وزن خشک غده در واحد سطح شد . در تراکم ۵/۵ بوته در متر مربع بیشترین میزان وزن متوسط غده در بوته به دست آمد . بنابراین مصرف ۸۰ کیلوگرم کود نیترو ژن در هکتار برای دستیابی به بالاترین عملکرد و کمترین تجمع نیترات و تراکم ۱۱ بوته در متر مربع با توجه به کاهش وزن غده ها و اندازه آن ها ، برای غده بذری و تراکم ۷/۵ بوته در متر مربع برای مصرف خوراکی مناسب بوده و توصیه می شود.