سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
منا کرامتی – دانشجو کارشناسی ارشد،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
علی اصغر قریشی –
محسن جهانشاهی –

چکیده:
در این تحقیق،میزان جذب تعادلی CO2 بر روی کربن فعال و کربن فعال با عامل اسیدی مورد مطالعه قرار گرفت. . اندازه گیری ها به روش حجم سنجی و با استفاده از یک سیستم دو مخزنه تحت فشار در محدوده دمایی K313-293 و محدوده فشار bar40-0 انجام شد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که جذب تعادلی CO2 برروی کربن فعال عامل دارشده اسیدی بالاتر از کربن فعال بدون عامل بوده است. علاوه بر آن در هر دو مورد میزان جذب با افزایش فشار و کاهش دما افزایش یافته است. به منظور بررسی تاثیر زمان جذب برروی جاذب ها،میزان جذب با گذشت زمان و تا رسیدن به حالت تعادل در دمایK293 و فشار ثابتbar5/17 مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر آن گرمای ایزوستریک جذب محاسبه شده از معادله کلازیوس-کلاپیرون در مقادیر ثابت جذب ماهیت فیزیکی فرایند جذب بر روی هر دو جاذب را تایید می کند.