سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن دوازده امامی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مکانیک
سعید ضیایی راد – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مکانیک
افشین هوشنگی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مکانیک

چکیده:

در این تحقیق حل عددی جریان های دو بعدی با استفاده از روش المان محدود، انجام گرفته است. از روش SIMPLE به عنوان یک روش حل ترتیبی درحل معادلات ناویر استوکس استفاده شده است. به منظور پایدار جملهجابجایی از روش مبتنی بر SUPG استفاده شده و برای کوپل کردن فشار روش المان مخلوط بکار گرفته شده است. برنامه کامپیوتری تدوین و به منظور بررسی عملکرد این برنامه، دو مساله نمونه (جریان درون حفره در رینولدز ۱۰۰۰ و جریان حول استوانه در رینولدز ۲۰) مورد بررسی قرار گرفتهو با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده است. همچنین درجریان حول استوانه، خطاهای موجود در محاسبه ضرایب برا و پسا و تاثیر شبکه درکاهش این خطاها مورد ارزیابی قرار گرفته است.