سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود ساجدی سابق – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری وابسته به وزارت جهاد ک
مجتبی صانعی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری وابسته به وزارت جهاد ک
مهدی حبیبی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری وابسته به وزارت جهاد ک
مهدی قدیم خانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی رودخانه دانشگاه صنعت آب و برق(شهید عباسپ

چکیده:

در این مقاله تاثیر هیدرولیکی تنه ی درختان کناره رودخانهبه صورت آزمایشگاهی بررسی شده است. بدین منظور در یکظرف کانالی به طول تقریبی پنج متر و شیب طولی ۰/۰۱ ، شیب جانبی ۳:۱ ایجاد شده و میله هایی به قطر شش ونیم میلی متر با دو نوع آرایش شطرنجی و ضربدری و هر آرایش با سه تراکم،بر روی کناره نصب گردید. عمق و سرعت جریان در کانال اصلی و در بین میله ها اندازه گیری شده و از میانگین مقادیر به دست آمده در تجزیه و تحلیل نتایج استفاده شده است.در کل آزمایش ها در ۱۹ گروه و هر گروه با پنج دبی که یکی ازگروه ها حالت بدون نصب میله در کناره برای مقایسه نتایج آزمایش بوده است. با توجه به منحنی های رسم شده، ارتباط تاثیر پوشش گیاهی وآرایش میله ها با ضریب زبری به دست آمده و تجزیه و تحلیل گردید. بر این اساس روابط بین پارامترهای Re ,n ,Re و U/U بیانگر آن است که پوشش گیاهی موجب افزایش زبری کانال شده و با افزایش تراکم مقدار U/U و زبری افزایش می یابد.