سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا هاشمی فرد – دانشکده مهندسی پزشکی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
ناصر فتورائی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) دانشکده مهندسی پزشکی- آزمایش

چکیده:

در این تحقیق با بررسی تاثیر استنوزس شریان کرونری بر جریان خون گذرنده از آن به روش تعامل سیال و جامد، تاثیرخاصیت الاستیسیته بر روی الگوی جریان خون ارائه گردیده است. الگوی جریان خون متاثر از شکل، محل استنوزس و مشخصاتفیزیولوژیکی شریان است و به دنبال آن، محل و چگونگی پیدایش استنوزس نیز به الگو و مشخصات فیزیولوژیکی جریان خون مرتبطاست. به همین دلیل در این تحقیق شرایط مختلفی از حضور اسنتوزس و درصد های متفاوتی از آن، با حالت های شریان سالم بررسیشده است. با اعمال شرایط جریان ضربانی و قیود مناسب برای یک شریان کرونری، نتایج نشان می دهند که حضور استنوزس باعثتغییرات شدیدی در الگوی جریان شده و بستر مناسبی را برای تعدد ایجاد استنوزس شریان کرونری بوجود می آورد. همچنین گردابههای حاصله از حضور استنوزس بر پیشرفت آن تاثیر دارد. افزایش فشار متاثر از حضور استنوزس چشمگیر بوده و افزایش سرعت خوندر عبور از استنوزس و تغییر الگوی سرعت، مسبب ایجاد گردابه ها در پشت و جلوی استنوزس شریانی اند. خاصیت الاستیک شریان نیزتاثیرات شگرفی را در الگوهای جریان و تغییرات فشار به همراه دارد.