سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا تنهایی مطلق – کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مکانیک
مرتضی خلیلیان – دانشجوی دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مکانیک
مهدی نویدبخش – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مکانیک

چکیده:

در این مطالعه سعی شده است تا با در نظر گرفتن خون مویرگ به عنوان محلول ی پیوسته و هم گن از هموگلوبین ، اثر دو فازی بودن آن ( گلبول قرمز و پلاسما ) بر فرایند انتقال اکس یژن از کیسه هوایی به خون مویرگ ششی مورد تحلیـل قرار گیرد . ظرفیت دیفیوژن محاسبه شـده ۰۲DL ، بـا افـزایش فاصـله بـین گلبولهـای قرمـز Ls کـاهش مـی یابـد . کاهش DL همراه با افزایش o2Ls ، بیشتر با کاهـشی در ظرفیـت دیفیـوژن غـشاء در ق یـ اس بـا ظرفیـت دیفیـوژن اریتروسیت توجیه می گردد . وابستگی ۰۲DM به فواصل سلولها نشأت گرفته از آن است که اکسیژن در سرتاسر سـطح کیسه هوایی به درون مخازن مجزای اکسیژن میان مویرگها جریان می یابد . میزانی که DM02 Ls را تحت تأثیر قرار o 2 را تحت تاثیر قرار می دهد به ضخامت لایه بافت و پلاسما و ابعاد گلبول قرمز بست گی دارد . نتایج نشان می دهند کـه سـطح عملکـردی غشاء مویرگ – کیسه هوایی جهت انتقال اکسیژن، به گنجایش گلبول قرمز در مویرگ بستگی دارد