سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمود عدمی – دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان – دانشگاه صنعتی مالک اشتر – دا
تکتم حداد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعنی مالک اشتر، اصفهان – دانشگاه صنعت

چکیده:

به علت مواجه بودن سازه های فراساحلی شناور مانند سکوها ، کشتی ها و زیردریایی ها با نیروهای ناشی از موج و جریانهای دریایی ، نیاز به بررسی جریان حول شناور خواهیم داشت . مطالعات انجام شده حول زیردریایی ، توسط سایر محققین عمدتاً در محیط تک فازی آب و یا در محیط دوفازی آب و هوا ( سطح آزاد ) براساس حل تابع پتانسیل ( نادیده گرفتن اثر لزجت ) صورت گرفته است . در این مقا له به بررسی جریان حول شناور در محیط دو فازی آب و هوا با در نظر گرفتن سیال واقعی پرداخته شده است ( بطوریکه نتایج آن برای کشتی ها و زیردریایی های شناور بر سطح آب، کاربرد دارد ). برای این منظور پس از شبیه سازی جریان حول شناور، به استخراج ضریب درگ فشاری بدنه و توزیع فشار حول بدنه پرداخته و سپس با نتایج آزمایشگاهی مقایسه گردیده است .