سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن نظری – دانشجوی دکترای مکانیک دانشگاه تهران
محمدحسن کیهانی – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود دانشکده مهندسی مکانیک
یاسمین خضرایی – دانشجوی رشته مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

بررسی الگوی جریان و بهبود انتقال حرارت در کانال با وجود موانع دارای کاربردهای صنعتی فراوانی می باشد که از آن جمله می توان به طراحی مبدل های حرارتی اشاره کرد. در ای مقاله جریان آرام هوا از داخل کانال در حالت دو بعدی مورد بررسی قرار گرفته و تاثیر وجود موانع، که در داخل کانال با چیدمان مختلف درمسیر جریان قرار گرفته اند، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. قابل ذکر است که ارتفاع کانال و ابعاد موانع به صورت متغیر انتخاب شد تا معیار مناسبی برای توصیف بهبود انتقال حرارت درکانال بدست آید. با بررسی هندسه مساله، کد عددی به روشحجم محدود و الگوریتم SIMPLE ارایه و نتایج بدست آمده با نتایج تجربی و عددی موجود مقایسه شده است.