سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی عصاره – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اهواز
احمد علی توکلی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

جریان غالب برای محاسبه مقدار بار رسوب معلق و طراحی هیدرولیکی سازه های مورد نظر و تعیین عرض بهینه اهمیت دارد و در شناسایی آن لازم است جریان موثر، مقطع پر و متوسط سیل سالانه را بدست آورد. با ضرب نمودن منحنی رسوب معلق در هیستوگرام فراوانی دبی های روزانه، منحنی رسوب معلق کل حاصل می گردد که نمای آن دبی موثر است. با استفاده از مقاطع عرض رودخانه و پیدا کردن مینیمم نسبت سطح به عمق (W/d) و عمق ( d) در یک دستگاه مختصلت، مقدار دبی مقطع پر بدست میآید (Wolman, 1955). برای بدست آوردن متوسط سیل سالانه از آمار سیلاب رودخانه استفاده گردید و سیلاب با دوره بازگشت ۲ سال و یا احتمال وقوع ۵۰% به عنوان سیل سالانه انتخاب شد. در طرح حاضر جریان موثر در رودخانه های کارون، دز و کرخه به ترتیب برابر ۳۲۷،۹۶۲ و ۳۶۵/۵ متر مکعب بر ثانیه محاسبه شد که این جریان ها قادر خواهند بود در طول دوره آماری به ترتیب مقادیر ۱۹۰۳۶۷۱۸/۹۷،۹۲۹۱۹۶۳۶/۶۱ و ۹۹۶۱۶۸۷/۴ تن رسوب عبور دهند همچنین پس از محاسبات انجام شده دبی مقطع پر برای رودخانه های کارون، دز و کرخه به ترتیب۷۱۹۰۱/۱۸۵،۱۲۳۱۰/۵۳ و ۲۹۶۲/۸۵ متر مکعب بر ثانیه بدست آمده است.