سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد رهنما – دانشجوی دوره دکتری دانشگاه شیراز و مربی بخش مهندسی مکانیک دانشگاه شه
محمود یعقوبی – استاد بخش مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز

چکیده:

جریان متلاطم در برخورد به صفحات ضخیم به صورت عددی بررسی شده است. برای پیش بینی رفتار جریان و ناحیه چرخشی در ابتدای صفحه از یک مدل جریان متلاطم تصحیح شده در مدل دومعادله k-e استفاده شده است. برای بررسی صحت روش محاسباتی به کار برده شده نتایج با حالت صفحات نازک (جریان بین دو صفحه موازی) مقایسه شده است.
این مقایسه نشان می دهد که با افزایش ضخامت صفحات تغییرات عمده ای در میدان جریان و ضریب اصطکاک و ضریب فشار در ابتدای صفخات شماهده می شود. نتایج حل به صورت خطوط جریان و منحنیهای ضریب اصطکاک و ضریب فشار روی صفحات برای عدد رینولدز بین ۳۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ و نسبت مسدودیت ین ۵/۶% تا ۳۵% ارائه شده است. همچنین مشاهده شه است که در اعداد رینولدز بالا طول ناحیه جریان چرخشی تقریبا ثابت شده و این طول در یک عدد رینولدز ثابت با افزایش نسبت مسدودیت کاهش می یابد.