سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حجت الله یونسی – اعضاء هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه لرستان
محبوبه یونسی – دانشجوی مهندسی آب دانشگاه تهران
عباس ملکی – اعضاء هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه لرستان
اکبر سهرابی – اعضاء هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه لرستان

چکیده:

جریان کم رودخانه که دربستر رودخانه جاری است، درحقیقت حداقل آب عبوری از رودخانه است که بر طبق تعریف کمترین جریان متوسط در طی چند روز متوالی مانند ۷،۵ و ۳۰ روز در طول یکسال آماری می باشدکه عمومًا میانگین متحرک ۷ روزه ملاک برآورد قرارمیگیرد. برآورد جریان هایکم رودخانهای و شناخت خصوصیاتآن در مطالعات خشکسالی، تعیین حق آبه های موجود در پائین دست، طراحی سیستم های انتقال آب از رودخانه (ایستگاههای پمپاژ و آبگیرها)،طبقه بندی جریانهای رودخانه، محاسبه میزان ورود فاضلاب به داخل رودخانه با توجه به پتانسیل رقیق شدگی و در نهایت محاسبه میزان برداشت آب از رودخانه، اهمیت فراوانی برخوردار می باشد. در این تحقیق، به منظور برآورد جریانهای کم رودخانهای در حوضه کرخه و در محدوده استان لرستان، ازآمار ۲۴ ساله (سال آبی ۶۱-۱۳۶۰ تا ۸۴-۱۳۸۳ ) دبی روزانه ایستگاه های هیدرومتری رودخانه های موجود در این زیر حوضه استفادهشده است. این آمار در مرحله اول تحقیق، مورد آزمون همگنی قرارگرفته و پس ازتائید همگنی آنها، میانگین متحرک ۷ روزه آنها تعیین شده است. در محاسبه دوره برگشت دبی کم رودخانه از نرم افزار Smada6.0 با دوره برگشتهای ۲ ، ۵ ، ۱۰ و ۲۵ سال استفاده شده است. برای کنترل اولیه توزیعها از آزمون های نکوئی برازش کای اسکوئیراستفاده شده است. با توجه به مشخصات فیزیوگرافی زیرحوضه ها اعم از مساحت و محیط حوضه هر رودخانه، شیب متوسط حوضه و رودخانه ، طول رودخانه اصلی روابط رگرسیونی مختلفی با دقت های نسبتًا بالا برای جریان های کم استخراج گردیده است. با مقایسه آمار موجود رودخانه ها و آمار تولید شده توسط روابط رگرسیونی میزان خطا نیز برای دوره برگشتهای ۱۰ ،۵ ،۲ و ۲۵ سال محاسبه گردیده است.