سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امیر فرهادنجفی – دانشجوی دکتر
محمدحسن سعیدی – استادیار دانشگاه صنعتی شریف، قطب علمی تبدیل انرژی، دانشکده مهندسی م
محمدصادق صادقی پور – استاد دانشگاه صنعتی شریف، قطب علمی تبدیل انرژی، دانشکده مهندسی مکان
محمد سوهار – استاد LEMTA-ENSEM, CNRS, UMR 7563 INPL, 2 Avenue de la Forêt de Haye B. P. 160/54504, Vandoeuvre Cedex, France

چکیده:

اثر جریان چرخشی موجود در داخل لولة مکش یک توربین فرانسیس افقی بر کارکرد آن به روش عددی مورد بررسی قرار گرفته است . برای اطمینان از بالابودن قابلیت تحلیل عددی اولین گام داشتن داده های تجربی می باشد . از اینرو پس از طراحی و ساخت یک پراب سه حفره ای به اندازه گیری پروفیل سرعتهای محوری و دورانی در دو مقطع، داخل لولة مکش پرداخته شده است . از مقادیر بدست آمده در ورودی لوله مکش به عنوان شرائط مرزی در تحلیل عددی سه بعدی استفاده گردیده است . از آنجا که در جریان چرخشی، ویسکوزیته جریا ن متلاطم غیرایزوتروپ می باشد لذا، برای اطمینان از دقت پاسخها، برای مدل سازی تنشهای رینولدزی از مدل RSM استفاده شده است . نتایج تجربی و عددی برای پروفیلهای سرعت با هم هماهنگی قابل توجهی را نشان می دهند . بررسی اثر چرخش موجود بر کارکرد لولة مکش برای سه نقطة کارکرد توربین صورت گرفته است . نتایج موید اثر منفی این چرخشها بر کارکرد لولة مکش می باشند