سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا عزیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه و فسیل شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایر
کوروش رشیدی – استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور اردکان یزد، یزد، ایران
امراله صفری – استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
حسین وزیری مقدم – استاد گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده:

نهشته های سازند تاربور در ۵ کیلومتری جنوب غرب سمیرم با ضخامت ۴۶۲ متر، به طور عمده از سنگ های کربناته و آواری تشکیل شده است. مرز زیرین سازند تاربور در این ناحیه با واحد آواری قرمز رنگ (واحدبه صورت تدریجی و هم شیب می باشد و مرز بالایی آن با سازند کشکان هم شیب و ناپیوسته به نشانه (S2 عدم رسوبگذاری و فرسایش است. رخساره های کربناتی این سازند در ناحیه مورد مطالعه دارای جلبک های آهکی فراوانی است که ۶ جنس و گونه شناسایی شده از آنها در این پژوهش شامل Salpingoporella sp., Salpingoporella aff.Steinhauseri, Fanesella sp., Fanesella aff. Dolomitica, Permocalculus sp., Permocalculus Pithonella sphaerica به همراه Triploporella sp. و minutes, Neomeris sp., Motenegrella sp., از کلسیسفرها و کاروفیتا از جلبک های آب شیرین و لب شور می باشند. در این پژوهش، علاوه بر شناسایی نوع جلبک ها، ارتباط رخساره ای و نحوه پراکندگی آنها، در نیم رخی از یک پلت فرم کربناته بازسازی شده است.