سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

لیلی صفایی – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

چکیده:

مایکوریزا به معنی قارچ – ریشه است و به همزیستی بین قارچ و ریشه گیاه اطلاق می شود . همزیستی مایکوریزی اندوتروف از نوع آربوسکولار (AM )رایج ترین نوع مایکوریز می باشد . این همزیستی از طریق قارچهای راسته گلومالز (Glomales )با ریشه بسیاری از گیاهان عالی برقرار می گردد . AM به افزایش رشد گیاه کمک می کند و جذب فسفر و آب را افزایش می دهد .(٨ )، مقاومت به خشکی و شوری را بالا می برد (٧ )، باعث افزایش میزان محصول می گردد (١٨ )، طول عمر ریشه چه را زیاد می کند و از سیستم ریشه ای در برابر عوامل بیماری زا محافظت می کند(٢) ، بیوماس جوانه و غلظت فسفر، نیتروژن، روی و مس در گیاهان میکوریزی بیش از گیاهان غیر میکوریزی است .(٢١ )از طرف دیگر مانع جذب فراوان عناصر سنگینی مانند روی و منگنز می شود که در نتیجه از بروز مسمومیت در گیاه جلوگیری می کند (١ )بررسی ها نشان داده است که کلنیزاسیون ریشه جو و گندم با قارچهای مایکوریزی مختلف میتواند میزان دانه را افزایش دهد (٦ )پوآ از جمله گیاهان مرتعی و متعلق به خانواده گرامینه است که با توجه به نقشی که در حفظ بافت سطحی خاک و مسائل تغذیه ای دام دارد از جنبه میکوریزی بررسی شد . در این
تحقیق نوسانات جمعیت هاگ و میزان آلودگی ریشه در طول یکسال بررسی شده و بافت خاک در رابطه با میزان آلودگی ریشه و جمعیت هاگ ریزوسفر مورد مطالعه قرار گرفت .