سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

قاسمعلی عمرانی – استادگروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهر
زهرا برومند – استاد دانشکده مدیریت – واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
فرشید سیم بر – دانشیار دانشکده اقتصاد – دانشگاه شهید بهشتی تهران
هلن مربی هروی – کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست دانشکده محیط زیست – واحد علوم و تحقیقات د

چکیده:

جمعیتشهر تهران در سال ۱۳۸۰ در حدود ۷،۰۰۸،۰۷۰ نفر و میزان زباله جمع آوری شده نیز در حدود ۱،۹۹۱،۵۵۹ تن می باشد و سرانه زباله حدود ۲۸۴ کیلوگرم است. میزان تولید زباله خشک ۲۷% از کل زباله است. با اجرای برنامه های تفکیک ازمبدا رسیدن به ۲۵% از اهداف قابل اجرا است. درجهت رسیدن به ۲۵% اهداف یعنی حذف ۲۵% از کل زباله خشک سرانه ای معادل ۱۹ کیلوگرمدر سال برای هر فرد متصور می باشد و این مقدار در حدود ۶،۷% زباله تر را خالص نماییم.در این تحقیق بررسی جمبه های اقتصادی بازیافت کاغذ و پلاستیک از مبدا تولید از جهات راهبری، جمع آوری، حمل و تفکیک از مبدا مد نظر بوده است که بر مبنای مدل تحلیلی ارائه شده و متغیر های موثر بر بازیافت اقتصادی و بر پایه چهارچوب نظری انتخاب شده طرح ریزی شده است. در این راستا چهار فرضیه در قالب مدیریت های مختلف از مناطق ۲۰،۱۷،۶ انتخاب شده که نمونه منطقه ۲۰و۶ مربوط به مدیریت مواد بصورت کاملا تفکیک شده و نمونه منطقه ۱۷ مربوط به مدیریت مواد بصورت نیمه تفکیک شده می باشد و نمونه های فوق نسبت به برنامه عدم بازیافت از نظر اقتصادی به وسیله تجزیه و تحلیل هزینه وسود مورد بررسی قرار گرفته است.