سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حمید کاظمی – ف

چکیده:

در سوانح هوایی جامعه همواره در پی یافتن علت سانحه و تعیین قصور یا تقصیر عوامل مرتبط بااین سیستم می باشد. در این مقاله سعی شده است با تبیین رسیدگی به سانحه هوایی، حقوق و وظایف سازمان هواپیمایی کشوری و اقداماتی قانونی، جایگاه و مقام این سازمان را در رهبری رسیدگی به سانحه هوایی مشخص نماید و مانع ازدخالت دیگر ارگان هایدولتی و مملکتی در ابتدای رسیدگی به سانحه شود و از هرج ومرج و تبلیغات سوء علیه سازمان هواپیمایی جلوگیری نماید.جلوگیریو پیشگیری از وقوع سانحهاز مهمترین وظایف بخش حملو نقل هوایی است. دراین جهت، سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) مقررات و استانداردهای لازم را برای تحقق چنن هدفی تدوین نموده و کشورهای عضو پیمانهواپیمایی کشوری (شیکاگو) با تبعیت از این مقررات ایمنی در پرواز را رعایت می کنند. هر کشوری با وجود مقررات بین المللی ، باید قوانین داخلی خود رانیز درنظر گرفته و با رعایت هر دو نوع مقررات، نظم جامعه را به وجود اورند. بنابراین دراین مقالهموضوعات مقررات و استانداردهای بین المللی برای رسیدگی به سوانح هوایی ، رویه مقرراتی چند کشور صنعتی در رسیدگی به سوانح هواییهمچنین بررسی وضعیت قوانین و مقررات داخلیکشور ایران درحال حاضر به همراه تبیین ضرورت ها و پیشنهادات ارائه گردیده است .