سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

بهاره چکشی – بیرجند کوی توحید، توحید ۱۵ پلاک ۹

چکیده:

در دنیای امروز پدیده خشکی و خشکسالی بلای بدون پیشگیری است و انسان با تمام پیشرفتهای علمی و فنی هنوز نتوانسته زمان و محل وقوع خشکسالیهای شدید را پیش بینی و رفتار آن را به نظم بکشاند. اثرتراکم عوامل و عوارض طبیعی همسو و ناهمسو نیز این مشکل را پیچیده تر می کند بدلیل موقعیت جغرافیاییو شرایط اقلیمی در بسیاری از نقاط ایران، خشکسالی یک تهدید حتمی و اجتناب ناپذیر می باشد. سیل و خشکسالی دو روی سکه تغییرات آب و هوا است که یکی از طریق مازاد آب و دیگری از طریق کمبود آب عمل می کند. خشکسالی بدلیل گستردگی مقیاس زمان و فضای عمل، اصلی ترین عامل محیطی موجد کمبود و اختلال جریان آب، گسیختگی توازن اکولوژیک و فقر غذایی بهشمار می آید. بنابراین کشورهای جها ن به ویژه کشورهایی که با محیط حساس و ناپایدار و امکانات اقتصادی و تکنولوژی ضعیف، درصدد دستیابی به توسعه پایدار و حتی حفظ وضعیت موجود می باشند بدون تردید باید درمدیریت و برنامه ریزی منابع آب موجود به خشکسالی به عنوان یک عارضه و خطر چند بعدی و خودگستر جدی، توجه خاصی معطوف و مبدل داشته باشند. خشکسالی آب و هوایی زمانی که در یک ناحیه لنگر اندازد. با تغییر رژیم رطوبتی و حرارتی خاک و الگوی گردش هوا و وزش باد ، پایدار شده و گسترش می یابد. خشکسالی بیدرنگ عنصر آب را کمیاب و چرخه آبی را شدیدا مختلف می نماید ابتدا خشکسالی آبی و سپس با تشدید نیاز آبی و استرس فزاینده گیاهی خشکسالی زراعی را به دنبال دارد به دلیل موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی در بسیاری از نقاط ایران خشکسالی یک تهدید حتمی و اجتناب ناپذیر می باشد.