سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی قاسم – محقق و پژوهشگر دانشگاه آزاد اسلامی،
نبی اله نعمتی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
جعفر مسعود سینکی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان،
مجید امینی دهقی – عضو هیات علمی دانشگاه شاهد

چکیده:

در این پژوهش طرح آماری اسپلیت پلات بر پایه بلوک های کامل تصادفی با ١٢ تیمار [(فاکتور A در ٣ سطح رقم ورامین ، رقم سیندوز ، رقم ۳۱۲-۸۱۸) و (فاکتور B در ٤ سطح تاریخ های کاشت ۱/۲۵، ۲/۱۰، ۲/۲۵، ۳/۱۰) ] در چهار تکرار می باشد. صفات انداز ه گیری شده در این پژوهش تعداد شاخ ه های رویا در هر بوته ، تعداد شاخه های زایا در هر بوته، نسبت شاخه های زایا به رویا در هر بوته ، ارتفاع بوته در زمان گلدهی، ارتفاع نهایی بوته ، نسبت شاخ ه های زایا به رویا در هر بوته ، ارتفاع بوته در زمان گلدهی ، ارتفاع نهایی بوته ، ارتفاع اولین شاخه زایااز زمین ، تعداد میان گره در هر بوته و تعداد گلهای سفید تولید شده در هر بوته بودند نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد که رقم ورامین دارای بیشترین تعداد شاخه زایشی، نسبت بالاتری از شاخه زایا به رویا بیشترین تعداد میان گره با تاریخ کاشت ٢٥ فروردین و بیشترین ارتفاع بوته و بیشترین ارتفاع اولین شاخه زایا از زمین با تاریخ کاشت ١٠ خرداد می باشد و در تاریخ کاشت ٢٥ اردیبهشت رقم سیندوز دارای بیشترین تعداد گل سفید تولید شده و رقم ۳۱۲-۸۱۸ دارای بیشترین شاخه رویشی در بوته می باشد تجزیه و تحلیل نتایج آماری داده ها، رسم جداول و شکلها به ترتیب با نرم افزارهای کامپیوتری Mstatc و Harvard Graphics و Exel صورت گرفته است.