سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
حمید آهنی – نویسنده مسئول مکاتبات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی
هادی باقری – اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی

چکیده:
رویشگاه درختان ارغوان با مساحت بیش از ۱۰۰۰۰هکتار در طرقبه خراسان رضوی واقع شده است. به منظور معرفی و بررسی تراکم درختچه ها و زاد آوری طبیعی و مشخصات کیفی د ر رابطه با عوامل فیزیوگرافیک در این رویشگاه با ارزش این مطالعه انجام شد. تیپ غالب عرصه، گونه ارغوان با ۳/۸۹ درصد از مساحت این رویشگاه جنگلی را به خود اختصاص داده است. تیپ بادام و سماق مساحت محدودی دارد. در منطقه جنگل ارغوان طرقبه آماربرداری جنگل با قطعات نمونه دایره ای شکل ۱۰۰۰ متری انجام شد. محاسبات آماری طرح جنگلی با روش مونه بندی تقسیم به نسبت برای برآورد اطلاعات کمی و کیفی انجام شد. میانگین تعداد در هکتار و درصد تاج-پوشش، حجم در هکتار و سطح مقطع در کل رویشگاه جنگلی مورد مطالعه به ترتیب ۴۱/۱۴۳ اصله در هکتار، ۴۹/۳ درصد، ۹۳/۵۱۷ متر مکعب و ۲۲/۶۲ مترمربع در هکتار می باشند. تعداد نهال در هکتار ۲۵/۹ پایه است. از نظر شادابی پایه ها ۸/۶۱ درصد پایه ها درجه ۱ بوده است. آزمون یک دامنه ای Z نشان داد که میانگین قبل از مونه-بندی نمی تواند صحیح باشد. کمترین ضریب تغییرات در تراکم (۰۲/۱) و بیشترین در زادآوری (۸۹/۲) بدست آمد. معادلات رگرسیون برای صفات بدست آمد. در این مقاله علاوه بر نتایجی که گزارش شد، راه کارهای اجرایی حفظ و توسعه این رویشگاه با ارزش نیز مورد بحث قرار گرفت.