سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

آذر صائمیان – مدرس دانشگاه –مدیر آموزش انجمن مدیریت ایران
رضا ارغنده – دانشجوی کارشناسی ارشد – گروه انرژی-دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

چکیده:

پدیده جهانی شدن یکی از بحث انگیزترین موضوعات فراروی کشـورها درعصر کنـونی اسـت کـه درمـورد آن اخـتلاف نظرهـای بسـیاری وجـود دارد وبررسی آثار و پیامدهای گسترده ایـن فرآینـد بـر ابعـاد مختلـف حیـات انسـانی ازجملــه آثــار سیاســی، اقتصــادی، اجتمــاعی و فرهنگــی آن توجــه خــاص اندیشمندان، سیاسـتمداران، اقتصـاددانان و متولیـان فرهنگـی جهـان را بـه خـودجلب کرده است. جهانی شدن صرفا یک پدیده اقتصادی نیست بلکه پدیده ای اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی و تکنولوژیکی است و مستلزم همگرایی کلیه اهداف عالیه در حوزه های علمی، فناوری، فرهنگی و تجاری و…می باشد تا بتوان با استفاده از فرصتهای مناسب امکانات بالقوه کشور را به بالفعل تبدیل کرد.
جهان ما هنوز استعداد های کشف نشدهء بسیاری دارد و جهانی شدن امکان اکتشاف استعداد های تمام ناشدنی را ممکن می سازد. کافی است به انرژی برق و اینترنت دسترسی داشته باشید در این صورت یک فرد با استعداد در دور افتاده ترین روستای ایران میتواند استعداد و توانائی خود رابه بزرگترین شرکتهای جهانی عرضه کند و بدون اینکه ازمحدوده روستای خود خارج شود به دنیائی از اطلاعات دسترسی داشته باشد. چالشهای فرا روی ایران برای جهانی شدن را از دو بعد اساسی می توان مورد بحث و نقد قرار داد:
۱- بعد درونی
۲- بعد بیرونی
در بعد درونی توجه به کلیه شاخص های عملکردی در حوزه نیروی انسانی ،مالی ،ساختاری و بهره وری و… در سازمانهای دولتی و خصوصی از الزامات خواهد بود.در این بعد بررسی نقاط ضعف و قوت و چگونگی ارائه راهکارهای کاربردی برای حضور موثر در عرصه جهانی مورد بحث قرار می گیرد.
در بعد بیرونی باید به کلیه ابعاد جهانی شدن از جمله عرصه اقتصاد ،تکنولوژی،سیاست ، فرهنگ و… توجه شود.این بررسی ها، قبل از همه نیازمنـد کمی کـردن ایـن پدیـده وساخت و به کارگیری شاخص های مناسب برای اندازه گیـری آن مـی باشـد.یکی از این ابزارها استفاده روش تجزیه و تحلیل SWOTمی باشد.در این تکنیک با درنظر گرفتن فرصتها،تهدیدها ،نقاط ضعف و نقاط قوت و تنظِم ماتریس SWOT به تبیین استراتژی های مطلوب می پرداخته می شود ودر انتها با استفاده از این مدل می توان وضعیت غعلی کشور و ظرفیتهای آن برای ورود به عرصه جهانی پی برد و در ضمن الزامات مورد نیاز آنرا مورد توجه و امعان قرار داد.