سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرنوش ملکشاهی – دانشجوی کارشناسی ارشداصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس,
حمید دهقانی – استادیار گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
بهرام علیزاده – استادیار پژوهشی بخش دانه های روغنی، موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر کرج

چکیده:

به منظور ارزیابی درجه تحمل به تنش شوری کلز ا، تعداد ٢٥ واریته کلزا تحت شرایط تنش شوری وشاهد (بدون تنش شوری ) بررسی گردیدند. در این آز مایش سطوح مختلف نمک شامل ٠ و ٥٠ و ١٠٠ و ١٥٠ و ٢٠٠ میلی مول بر روی واریته های کلزا در شرایط آزمایشگاهی ارزیابی شد. هدایت الکتریکی محلولهای مورد استفاده ۰، ۶، ۹، ۱۸ و ۲۰ دسی زیمنس بر متر بود. برای این منظور از آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی استفاده گردید. اختلاف سطوح مختلف شوری در سطح ٥% اختلاف معنی دار بود . ارقام کلزا پاسخ های متفاوتی به تنش شوری نشان دادند . اثر متقابل بین سطوح شوری و ارقام نیز درصد احتمال ٥% معنی دار بود . رقم های Dante, GKHelena, Olphi بالا ترین تحمل و Opera, KN1 پایین ترین تحمل را به شوری نشان دادند. در رقم Opera تحت شرایط تنش رابطه خطی منفی بین شاخص های GI, GRI, CVG و رابطه خطی مثبت بین شاخص های MGT, FDG, LDG و سطوح مختلف نمک مشاهده گردید. لاین های Opera, KN1 , به عنوان لاین های حساس به شوری و Olphi Dante به عنوان متحمل به شوری شناخته شدند .