سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جعفر اصغری – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
محمود جهری – کارشناس ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر محیطهای حاوی پلیمرهای جاذب رطوبت در جوانه زنی بذور گندم و دوام گیاهچه های حاصل ، در مقایسه با محیط رشد فاقد پلیمر، آزمایشی با سه سطح پلیمر جاذب رطوبت (صفر، ۰/۴ و ۰۷ گرم) و مقادیر آب (۳، ۶ و ۹ میلی لیتر در پتری) در سه تکرار در شرایط آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت. در طرح مشابه ای در شرایط گلخانه، گلدانهای ۱/۵ لیتری از مخلوط کود دامی، خاک رس و ماسه (به نسبت ۱:۱:۲ ) تهیه و پلیمر سوپر جاذب و آب هر یک در سه سطح (صفر، ۱ و ۲ گرم پلیمر و ۴۰ ، ۶۰ و ۱۰۰ میلی لی تر آب در هر گلدان ) فراهم و امکان جوانه زنی و زنده مانی بذور گندم مطالعه شد . به ترتیب تعداد ده و سه عدد بذر گندم رقم تجن در هر پتری دیش و گلدان کاشته شد . نتایج نشان داد که با افزایش مقدار پلیمر درصد جوانه زنی و مدت دوام جوانه های سبز شده افزایش یافت . با استف اده از این مواد سرعت جوانه زنی و رشد ریشه افزایش یافت و سبب استقرار سریعتر گیاهچهگردید.