سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمدرضا سرمستی امامی – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
سیدحسین نوعی – دانشیار گروه مهندسی شیمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد خشنودی – استاد گروه مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
مجید نعمتی امیری – دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

در این مقاله، جوشش نوسانی (Geyser) در یک ترموسیفون دو فازی بسته با در نظر گرفتن میزان سیال عامل و زاویه شیب به طور تجربی بررسی می شود . آزمایش ها با نسبت پر شدن ۱۵%
تا ۴۵% نسبت به حجم تبخیر کننده در گستره زاویه شیب ۵º≤Ф≤۹۰º نسبت به افق انجام گرفتهID=14 است . در این پژوهش ازآب مقطر به عنوان سیال عامل و از یک لوله مسی با مشخصات L=1000 mm و mm , OD=16 mm استفاده شده است . جوشش نوسانی در نسبت پر شدن بزرگتریا مساوی ۳۰% رخ می دهد . بررسی جوشش نوسانی بوسیله تغییرات زمانی دمای دیواره تبخیر کننده (Te1) ، دمای دیواره بی در رو (Ta) و دمای آب خروجی (Tw,o) از ژاکت چگالنده انجام شد . نتایج به دست آمده نشان می دهد که دوره جوشش نوسانی برای شیب های بیشتر نسبت به افق، و نسبت پر شدن بزرگتر طولانی تر است . همچنین در زاویه های کوچکتر یا مساوی ۱۵ º جوشش نوسانی مشاهده نشد و بالاترین نرخ انتقال حرارت در گستره زاویه ۱۵º≤Ф≤۶۰º برای همه نسبت های پر شدن به دست می آید .