سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حالد نامی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهرا
ایوب حلوایی – دانشیار، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهران
حجت اله ادگی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهرا

چکیده:

در این تحقیق، تاثیر دما و مدت زمان اتصال دهی بر ساختار میکروسکپی و خواص مکانیکی اتصالات نفوذی حالت جامد در کامپوزیتهای آلومینیم حاوی ذرات تقویتی Mg2Si تحت بررسی قرار گرفته است. این کامپوزیتها از طریق ریختهگری ثقلی و به صورت درجا تولید شده و حاوی ۱۵ درصد وزنی ذرات تقویتی میباشند. اتصال نفوذی در فشار ثابت ۶مگاپاسکال و در دماها و زمانهای مختلف در محفظه خلأ انجام شده است. ساختار میکروسکپی نواحی اتصال با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM و نوری مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به تصاویر میکروسکپی ، یکنواختی بیشتری در ناحیه اتصال در دماهای بالاتر وجود دارد. همچنین به منظور بررسی اثر دما و زمان اتصال دهی برخواص مکانیکی اتصالات، آزمایشات برش فشاری در نواحی اتصال یافته بر روی نمونه ها انجام شده است. افزایش دمای اتصال باعث افزایش استحکام برشی اتصالات شده است در حالی که مدت زمان اتصال دهی تاثیر چندانی بر خواص مکانیکی ندارد. نتایج بدست آمده نشان می دهند که اتصال این کامپوزیتها از طریق روش جوشکاری نفوذی حالت جامد رضایت بخش میباشد.