سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد چیانی – مدیریت گروه متالورژی، مرکز تحقیقات مهندسی اصفهان
محمدرضا پاک منش – مدیر فنی آزمایشگاههای متالورژی، مرکز تحقیقات مهندسی اصفهان
کامران شیرانی – کارشناس ارشد متالورژی، شرکت فناوری پایا مواد
امید عمادی نیا – کارشناس آزمایشگاه متالوگرافی، مرکز تحقیقات مهندسی اصفهان

چکیده:

انیکونل ۷۱۶ آ لیاژ محلول جامد نیکل – کروم – کبالت – مولیبدن، پایه نیکلـی اسـت کـه تـا دمـای بـیش از ۹۸۰ درجه سانتی گرادمقاومت مناسبی به اکسیداسیون دارد و کاربرد گسترده ای در ساخت محفظه احتراق تـوربین هـایگازی یافته است . اصلی ترین روش ساخت این قطعات جوشکاری می باشد کـه بـا توجـه بـه شـرایط حـاد کاری موجود بخصوص خزش و خستگی حرارتی آن، انتخاب روش مناسب جوشکاری و سیکل عملیات حرارتی بعد از آن از اهمیت زیادی دارد . در ایــن پــژوهش، ابتــدا عملیــات جوشــکاری قطعــه بررســی و نــوع الکتــرود، روش جوشــکاری و دیگــر مشخصات جوشکاری تعیین شد و پس از تهیه نمونه های آزمایشی اسـتاندا رد، تـأثیر سـیکل هـای مختلـف عملیات حرارتی بر خواص مکانیکی و سطوح شکست آن بررسی شد . در نهایت سیکل عملیات حرارتـی مناسب به گونه ای طراحی گردید که قطعه دارای کمترین ترک میکروسـکپی و تـنش داخلـی و حـداکثر استحکام و چقرمگی در ناحیه جوش و منطقه تحت تأثیر آن باشد .