سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد رحمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی شمعانیان – استادیار ، دانشگاه صنعتی اصفهان
ابراهیم حشمت دهکردی – دانشیار، سازمان انرژی اتمی
علی ناجی – کارشناس ارشد، سازمان انرژی اتمی

چکیده:

یکی از مشکلات متداول که در اثر حرارت دادن موضعی همراه جوشکاری خود را نشان می دهد وجود تنش های پسماند می باشد تاثیر تنش های پسماند بر شکست، رفتار خستگی و خوردگی توام با تنش (SCC) سازه ها یجوشکرای شده در حال سرویس نگران کننده است . مونل ۴۰۰ از جمله آلیاژ های پایه نیکل است که تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در آن باعث SCC در محیط های اسیدی می شود. در این تحقیق به منظور کاهش تنش های پسماند در این الیاژ نمونه ها به وسیله فرایند قوسی گاز- تنگستن (GTAW) با تکنیک های جوشکاری LPHSW , HSW, LPWجوشکاری شدند. سپس تنش های پسماند نمونه ها به وسیله روش کرنش سنج سوارخمورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصلنشان داد که به کمک تکنیک LPW می توان تنش های پسماند طولی را که از نوع تنش های کششی هستند تا مقدار زیادی کاهش داد. در تکنیک های LPHSW , HSW تنش های پسماند طولی کششی به فشاری تبدیل شدند.