سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هادی ترشیزی – شرکت لوله و تجهیزات سدید
شهرام قلی زاده – کارشناس ارشد – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

بدون شک بیشترین حجم جوشکاری در کشور در کارخانه های ساخت لوله های قطور و به روش جـوش زیـر پـودری صـورت می گیرد که بصورت تقریبی بیش از ۵۰۰۰ کیلومتردرسال می باشد ، هرگونه تغییـر در تکنولـوژی سـاخت لولـه هـای قطـور بخصوص بحث جوش ، منجر به بهبود کیفیت محصول ، کاهش هزینه های ساخت و دوباره کاری خواهد شدتولید لولـه هـای قطور با شکل دهی و جوشکاری لبه های آن صورت می گیرد . بسته به روش شکل دهی ورق،روش های تولید لوله هـای قطـور به دو گروه درز مستقیم یا حلزونی ) ) SPIRAL انجام می شود . ولی جهت اتصال لبه ها از جوش زیر پودری ) ) SAW و یا جـوش با گاز محافظ ) ) GMAW بهمراه جوش زیر پودری استفاده می شـود . یکـی از بهینـه سـازی هـای انجـام یافتـه ، تغییـر جـوش زیر پودری ) ) SAW از حالت یک مرحله ای به حالت دو مرحله ای می باشد . در فرآیند جوش زیر پودری دو مرحلـه ایعموماٌ جوش ریشه با گاز محافظ ) ) GMAW صورت گرفته و سپس جوش زیر پودری صورت مـی گیـرد . در ایـن مقالـه در ابتدا روش های مختلف ساخت لوله های قطـور بیـان مـی گـردد ، سـپس روش هـای جـوش زیـر پـودری یـ ک مرحلـه ای و دو مرحله ای مزایا و معایب هر یک در ساخت لوله های قطـور درز دار ( درزمـستقیم یـا اسـپ یرال ) بیـان مـی شـود . جـوش زیر پودری ) ) SAW و جوش با گاز محافظ ) ) GMAW بصورت مستقل و ترکیب آنها با ذکر پارامترهای کیفی بررسی می شود . نتایج حاصل بخصوص از نظر خواص مکانیکی با ذکر تاثیر عناصر آلیاژی مواد مصرفی و متغیرهای فرآیند جوش کاری به فلـز جوش و ناحی ه ) ) HAZ شرح داده می شود در پایان با ذکر یک جمع بندی ، دلایل تبدیل جوش زیر پودری یک مرحلـه ای به دو مرحله ای در تمامی روش های ساخت لوله های قطور ( درز مستقیم یا اسپیرال ) بیان می شود