سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ساسان احمدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی، دانش
سیدفرشید کاشانی بزرگ – استادیار گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
فرشید مالک قائنی – استادیار گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

سطح غلطکهای نورد گرم در شرایط کاری به تدریج فرسوده شده و به لحاظ کاری غیر قابل استفاده می گردند . تعویض این غلطک ها مستلزم صرف هزینه های زیادی است . استفاده از فرآیند جوشکاری با الکترود دستی جهـت ترمیم سطح غلطک های کاری نورد گرم م ورد بررسی قرار گرفته است . در این راستا از دو الکترود بر مبنای نیکل و آهن – نیکل استفاده گردید . همچنین عملیات پیشگرم وپسگرم نیز در مورد الکترود آهن – نیکل بکار گرفته شد . مشاهدات بر مبنای میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشی و سختی سنجی میکروسکوپی جهـت ارزیـابی جـوش پذیری آستر غلطک صورت پذیرفت و حساسیت آن را به تشکیل ساختار ترد و مستعد به ترک نمایان ساخت . بـا به کار گیری عملیات پیشگرم میزان حساسیت به ترک کاهش یافته وموجب محدود شدن ناحیه متـاثر از حـرارت گردید .