سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین حیدری – قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری از سیستمهای قدرت دانشکده مهندسی برق
مجتبی صفدری – قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری از سیستمهای قدرت دانشکده مهندسی برق
رضا شریفی – قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری از سیستمهای قدرت دانشکده مهندسی برق

چکیده:

جریان خطا در سیستمهای قدرت با توجه به بالا بـودن مقـدار جریان اتصال کوتاه اهمیت بسزایی دارد . اخیراً با پیشـرفتهایی که در زمینه ساخت مواد ابررسانای دمـا بـالا (HTS) حاصـل شــده اســت، تــلاش متخصصــان بــرا ی ســاخت انــواع محدودسازهای ابررسانایی توسعه یافته است . محدودسازهای جریان خطا تجهیزاتی هسـتند کـه در شـرایط عادی تأثیری در عملکرد مدار ندارند اما با وقوع خطا امپدانس نسبتاً بزرگی در مسیر جریان ایجـاد شـده و جریـان از مقـدار مشخصی فراتر نمـی رود . بـا توجـه بـه رفتـار مـاده ابررسـانا، محدودسازهای ابررسانایی به دو گروه اصلی محدودسـازهای مقاومتی و القایی قابل تقسیم بندی هسـتند کـه یکـی از انـواع مقاومتی آنها محدودساز نـوع عبـور شـار (FLUX FLOW)مــی باشــد . در ایــن مقالــه بــا بررســی نحــوه اســتفاده از محدودسازهای ابررسانایی نوع عبور شـار، تـاثیر حجـ م مـاده ابررسانا روی ضریب محدودسازی جریان و زمان مجاز جهت رفع خطا مورد بررسی قرار گرفته و نتایج با شبیه سـازی یـک سیستم توزیع نمونه ارائه شده است