سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نظام الدین دانشور – استاد گروه شیمی کاربردی دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز
سهیل عابر – استاد یار گروه شیمی کاربردی دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز
مرجان صداقت – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد گروه شیمی کاربردی دانشکده شیمی، دانشگاه ت
محمدحسین رسولی فرد – دانشجوی دوره دکتری گروه شیمی کاربردی دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز

چکیده:

در کار پژوهشی حاضر از روش الکترو فنتون در حذف آفت کش ایمیداکلوپراید از آب استفاده شده است. دراین روش که جز روشهای اکسایش پیشرفته محسوب می شود. رادیکالهای هیدروکسیل از واکنش فنتون که مابینیونهای + ۲Feو پر اکسید هیدروژن اتفاق می افتد تولید می شوند. پر اکسید هیدروژن مورد نظر از احیاء گازاکسیژن که به سطح کاتد گرافیت در داخل محلول دمیده می شود تولید می گردد. یونهای آهن نیز به طوردستی به محلول اضافه می شوند. در سیستم مورد نظر آند بکار رفته از جنس پلاتین بوده و از الکترود کالومل (- اشباع نیز به عنوان الکترود شاهد استفاده می شود. بین الکترود شاهد و الکترود کار (گرافیت) پتانسیل ثابت ( ۱ اعمال می شود. پارامترهای مؤثر بر این فرایند از قبیل غلظت اولیه آلاینده, غلظت یونهای آهن وpH مورد بررسی قرارگرفته و در شرایط بهینه تأثیر تابش نورUV فتوالکتروفنتون) نیز مطالعه شد. نتایج آزمایشها نشان ) دادند که برای محلول حاویmg/l 20ایمیداکلوپراید بیش از ۵۸ % آلاینده حذف شد در شرایطی که pH محلول در حدود ۲/۵، مقدار یونهای آهن mg/l ۲ ۲۰ و مدت زمان الکترولیز ۱۸۰ دقیقه باشد و در فرایند فتو الکترو فنتونتحت همان شرایط میزان حذف به ۷۶ % می رسد.