سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرش محجوبی – رئیس گروه زهکشی دفتر فنی و مهندسی شبک ههای آبیاری و زهکشی، آب و برق خوزس
حبیب ا… بصیرزاده – مدیر دفتر شبک ههای آبیاری و زهکشی دفتر فنی و مهندسی، آب و برق خوزستان

چکیده:

شبکه آبیاری و زهکشی شرق شعیبیه در حال حاضر با استفاده از پمپاژ و به صورت سنتی کشت م ی گردد . شبکه آبیاری شرق شعیبه دارای دو زهکش اصلی به نا مهای MD و SD می باشد. زهکشSD در شمال شبکه واقعگردیده که دارا ی هفت ک یلومتر طول است و با دبی شش متر مکعب در ثانیه به صورت ثقل ی به رودخانه شطیط تخلیه می گردد. زهکشMD نیز به طول تقریبی۱۳/۵ کیلومتر، دارای دبی ۹/۳ متر مکعب در ثانیه است که بر اساس پ یشنهاد مشاور، تخل یه آن با احداث ایستگاه پمپاژ امکان پذ یر خواهد بود. پس از اعلام نظر مشاور مبن ی بر نیاز به احداث ایستگاه پمپاژ بر رو ی زهکش اصل ی MDبا توجه به این که احداث ای ستگاه پمپاژ علاوه بر صرف هزینه های انرژ ی مصرف ی، باعث ایجاد مشکلات عد یده بهره بردار ی و نگهدار ی خواهد شد، لذا امکان بررسی تخلیه ثقلی آن با توجه به سوابق و وضع یت موجود در منطقه در دستور کار قر ار گرفت. با توجه به بررسی آمارهای موجود و مقا یسه آن با حداکثر رقوم سطح آب در محل انتها ی زهکش، مشخص شد که عل ی رغم عدم آبگ ی ری سدها ی بالادست جد ید در زمان ثبت آمار، زهکش مذکور در بیش از ۹۵ درصد اوقات سال براحتی قابل تخلیه بوده و تنها در س یلایهای شد ید با دور ه ب رگشت بالا ممکن است، مشکل تخل یه داشته باشد . با توجه به ای ن موضوع و ط ی بازدیدهای مکرر در فصول مختلف از منطقه و بررس ی وضع یت تخل یه زهکش موجود، پیشنهاد حذف ایستگاه پمپاژ زهکشی و تخل یه زهکش به روش ثقلی با استفاده از دریچه یک طرفه مطرح گردید و مورد تائی د قرار گرف ت. ای ن ۲۱ میلیارد ریال صرفه جویی اقتصادی در بر / سازه هم اکنون در حال اجراء م ی باشد . گزینه پ یشنهادی در حدود ۸ داشته است.