سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم رشتچی – پژوهشگاه صنعت نفت
قاسمعلی محبعلی – پژوهشگاه صنعت نفت
جعفر توفیقی – پژوهشگاه صنعت نفت
محمدمهدی اکبرنژاد – پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

نظر به اینکه فرآیندسولفورزدایی بیولوژیکی تح ت مکانیزم انتخابی ۴S از جمله فرآیندهایی است که انتقال آن از طبیعت به صنعتنتایج زیست محیطی ثمربخشی را به دنبال دارد، در این تحقیق به بررسی اجرای فرآیندS 4 توسط سلولهای در حال رشد باکتری RIPI-22پرداخته شده وعلاوه بر آن اجرای این فرآیند توسط سلولهای بدون رشد (resting cells) نیز موردمطالعه قرار گرفته است. در این بررسی مولکول دی بنزوتیوفن(DBT) به عنوان ترکیب مدل تحقیقاتی و شاخص ترکیبات آلی گوگرددار موجود در برشهایمیان تقطیر نفتی انتخاب و گوگردزدایی بیولوژیکی آن مورد مطالعه قرار گرفته است.