سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
سعیده کمالی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی فیزیک، دانشگاه زنجان
محمدحسین رسولی فرد – عضو هیئت علمی گروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه زنجان
مرتضی واحدپور – عضو هیئت علمی گروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه زنجان
حمید ارجمندفر – عضو هیئت علمی گروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه زنجان

چکیده:
در این تحقیق یک روش جدید برای حذف آنتی بیوتیک تیلوسین از آبهای آلوده با استفاده از پراکسی دی سولفات در حضور نانو ذرات نقره تثبیت شده مورد مطالعه قرار گرفته است. با استفاده از پراکسی دی سولفات تنها و نانو ذرات نقره تنها تقریبا هیچ حذفی به دست نمی آید. در حالی که با استفاده همزمان از پراکسی دی سولفات و نانو ذرات نقره راندمان حذف بیشترشد. تاثیر پارامترهای مختلف از قبیل غلظت پراکسی دی سولفات، غلظت تیلوسین، نانو ذرات نقره، دما وpH بر حذف تیلوسین مورد بررسی قرار گرفت. افزایش دما، غلظت پراکسی دی سولفات و غلظت تیلوسین، باعث افزایش درصد حذف خواهد شد. حذف تیلوسین در pH های مختلف مورد بررسی قرار گرفت و بیشترین حذف در pH=6 به دست آمد. مقدار بهینه نانو ذرات نقره نیز ۴/۰ گرم بر لیتر بود. در نهایت میزان حذف تیلوسین با استفاده از این روش حدود ۷۰ درصد به دست آمد.