سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
مهدی زارعی سردرود – دانشجوکارشناسی ارشد علوم محیط زیست ،دانشگاه زنجان
محمدحسین رسولی فرد – استادیار گروه شیمی،دانشکده علوم، دانشگاه زنجان

چکیده:
در مطالعه حاضر برای اولین بار اقدام به استفاده از دستگاه Visible RGB برای حذف آلاینده رنگزای واکنش پذیر سیاه ۵ شده ایم. که بوسیله لامپ های LED RGB آن دستگاه نور مریی تولید شده و در حضور پتاسیم پراکسی دی سولفات در pH طبیعی آلاینده رنگی تا ۹۷ درصد حذف گردید.شکل های از دستگاه Visible RGB به طور شماتیک در این تحقیق کشیده شده است و توضیحاتی برای استفاده از دستگاه مذکور آورده شده است. آلاینده رنگی( واکنش پذیر سیاه ۵) جزء ه ترکیبات دو آزو با ماکزیمم جذب nm 596 می باشد که با استفاده از روش اکسایش پیشرفته با استفاده از تابش نور مریی باعث تولید رادیکال های هیدروکسیل از پتاسیم پراکسی دی سولفات شده، باعث تخریب ساختمان رنگ می گردد. شرایط بهینه آزمایشات در تحقیق حاضر غلظت رنگ ppm 20 ،غلظت پتاسیم پراکسی دی سولفات mM 100 ،نور مریی در محدوده آبی با طول موج nm 440 انتخاب گردید.