سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رمضانعلی دیانتی تیلکی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران- دانشکده بهداشت-
جواد علیمرادی – کارشناس بهداشت محیط – دانشکده بهداشت – دانشگاه علوم پزشکی مازندران

چکیده:

از آنجائیکه فسفر نقش نوترینت کلیدی را در فرایند اوتریفیکاسیون بازی می کند ، راه حلهای مختلفی جهت حذف و یا کاهش آن در آب و فاضلاب یشنهاد می شوداز اینرو کاهش ازت و فسفر قبل از تخلیه پساب فاضلابها به منابع آبی باید انجام گیرد .از آنجا که آزولا قادر به جذب فسفر می باشد ، تحقیق در زمینه جذب فسفر توسط آزولااز محیط آبی از اهمیت بر خوردار است. هدف از این تحقیق ،تعیین میزان حذف فسفر از محیطهای آبی مختلف در شرایط آزمایشگاهی بوده است. کشت آزولا در پنج حالت بصورت :کشت در آب مقطر حاوی فسفر(بدون اضافه کردن نیتروژن)، کشت در آب مقطر حاوی فسفر و نیتروژن،کشت در فاضلاب رقیق شده با نسبتهای مختلف آب مقطر ( بدون اضافه کردن فسفر و نیتروژن )، کشت در فاضلاب رقیق شده با نسبتهای مختلف آب مقطر با اضافه کردن فسفرو کشت در فاضلاب رقیق شده با نسبتهای مختلف آب مقطر با اضافه کردن فسفر و نیتروژن، در شرایط محیطی از نظر دما و نور انجام شد.نمونه های اخذ شده از ظروف پس از سانتریفوژ شدن ، به روش اسپکتروفتومتری با استفاده از مولیبدات آمونیوم به عنوان ماده مؤثر در تشکیل رنگ ، بوسیله دستگاه DR2000 در طول موج ۶۹۰ نانو متر مورد آنالیز قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که در محلولهای غلظتهای مختلف فسفر که بصورت دستی ساخته شد،با حضور یا بدون حضور نیترات در روزهای پنجم تا هفتم بیشترین درصد حذف توسط آزولا صورت گرفت. روند حذف فسفر با گذ شت زمان بصورت کاهشی بود به گونه ای که در روز پانزدهم به کمترین مقدار خود رسید.کشت آزولا که با رقیق کردن فاضلاب خانگی با آب مقطر بدون اضافه کردن نیترات بصورت دستی انجام شد با افزایش زمان، روند حذف بصورت افزایشی بوده است. آزولا قادر است بخوبی فسفر را از محیط آب جذب نموده و در نتیجه از آن می توان برای تصفیه نهائی فاضلاب استفاده نمود