سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رمضان علی دیانتی تیلکی – استادیارو عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ؛ مرکز تحقیقات ب
فرشته قمی اویلی – کارشناس بهداشت محیط

چکیده:

حذف فلوراید از محیط های آبی بوسیله مواد جاذب معدنی به دلایل متعدد نظیر ارزان قیمت بودن جاذب و کارایی مناسب مورد توجه قرار گرفته است اما مطالعات کافی و دقیق در باره حذف فلوراید با استفاده از خاک نسوز یافت نشده است . هدف از این تحقیق بررسی حذف فلوراید از محیط های آبی در غلظت های ۵-۲۵ میلی گرم بر لیتر توسط جاذب معدنی (خاک نسوز)بوده است. کلیه آزمایشات بطور منقطع (Batch)صورت گرفت. در این تحقیق ایزوترم جذب فلوراید روی جاذب مورد مطالعه تعیین و اثر شرایط مختلف ( غلظت فلوراید ، مقدار جاذب ، زمان تماس) برذ کارایی حذف مورد بررسی قرار گرفت . اندازه گیری فلوراید به روش اسپکتروفتومتری مطابق با روش استاندارد انجام شد. جذب فلوراید روی جاذب مطالعه (خاک نسوز) در تطابق با ایزوترم های لانگموئیر و فروندلیچ بوده اما با مدل لانگموئیر مطابقت بیشتری نشان داد . راندمان حذف فلوراید با افزایش مفدار جاذب ، افزایش زمان تماس و کاهش فلوراید ، افزایش می سابد . مقدار ۱gr خاک نسوز در زمان تماس ۱۶ ساعت قادر است غلظت ۵mg/L فلوراید را ۵۲/۸% ، غلظت ۱۰mg/L را ۵۰/۵% غلظت ۲۰mg/L را ۳۸/۱% کاهش دهد.زمان به تعادل رسیدن جذب ۵ ساعت بدست آمد . خاک نسوز قادر است غلظت های کمتر از ۱۰ میلی گرم بر لیتر فلوراید را باراندمان حدود ۵۰% حذف نماید.