سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

داریوش سالاری – دانشگاه تبریز دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی نفت
نظام‌الدین دانشور – دانشگاه تبریز دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی آب
فریدون آرمانفر – دانشگاه تبریز دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی آب
فائزه آقازاده – سازمان آب منطقه‌ای استان آذربایجان شرقی و اردبیل اداره کل گروه حف

چکیده:

که اخیراً به عنوان ماده افزودنی به بنزین ، جایگزین تترااتیل سرب شده است ، برای کاهش MTBE مونوکسیدکربن و ازن در خروجی اگزو ز اتوموبیل ها و نیز افزایش عدداکتان بکار م ی رود. با توجه به سمی بودن این ماد ه، تجزیه پذیری بیولوژیکی کم آن و طعم و ب وی زننده ای که دارد حتی ریختن مقادیر نسبتاً کم این ماده می تواند اثرات منفی روی آبهای زیرزمینی و آبهای آشامیدنی داشته باش د. ماده آلایندهMTBEبوسیله فرآیند اکسایش پیشرفته نظی ر UV/H2O2 قابل حذف می باشد . میزان حذف ،MTBEهنگامیکه فتولیز در غیابفتوکاتالیزور و اکساینده انجام می گیرد، کم است . در حذف۲ MTBE بوسیله فرآین د UV/H2Oتاثیر برخی از ، پارامترهای موثر ماننداثر نورUV تاثیر زمان تابش نور ، UV غلظت پراکسیدهیدروژن، غلظت اولیه ماده آلاینده ، ۲ pH وMTBEمورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که در شرایط بهینه بوسیله فرآیند UV/H2Oدر مدت زمان ٤٠ دقیقه از تابش نورMTBE ، UV بطورکامل حذف می شو د. افزودن مقدار مناسب از ۲ H2O باعث افزایش قابل ملاحظه ای در سرعت اکسایش فتوکاتالیزیMTBEمی گردد، ولی مقادیر مازاد پراکسید هیدروژن با غیرفعالکردن رادیکالهای هیدروکسیل، سرعت حذف را کاهش می دهد.