سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین موحدیان – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
شهرود قنبرزاده – کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
محمدرضا شاهمنصوری – کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

آلودگی آبهای زیرزمینی بوسیله نیترات یک مشکل گسترده و جدی است و خطرات بالقوه بهداشتی بویژه برای کودکان دارد و باید از آب حذف شود. روش الکتروشیمیایی نسبت به روشهای دیگر مانند اسمز معکوس وتبادل یونی مزیت های دارد که عدم نیاز به مواد شیمیایی قبل و بعد از تصفیه ، عدم تولید لجن ، نیاز به فضای کوچک و سرمایه گذاری پایین از آن جمله اند. هدف از این کار بررسی عملی بودن حذف نیترات و نیتریت از آب توسط روش الکتروشیمیایی و کسب شرایط بهینه حذف است . با توجه به بالا بودن غلظت نیترات و نیتریت آب چاه آب آشامیدنی مصرفی روستای دارگان از توابع شهرستان فلاورجان ،برای این تحقیق انتخاب گردید. این تحقیق در یک راکتور الکتروشیمیایی غیرپیوسته و به صورت پایلوت با استفاده از الکترودهای روی و مس به تربیت به عنوان کاتد و آند انجام گرفت و راندمان حذف نیترات و نیتریت از تعداد ۱۵ نمونه از آب چاه روستای دارگان با استفاده از روش الکترو شیمیایی در ph های اولیه ، زمان ماند و ولتاژهای مختلف مورد آزمایش قرار گرفت و شرایط بهینه فرایند الکتروشیمیایی حذف نیترات و نیتریت بدست آمد. میانگین غلظت نیترات و نیتریت در نمونه ها به ترتیب ۳۷/۲mg/l بر حسب نیترات و ۰/۱۰۷mg/l بر حسب نیتریت می باشد . مقدار حذف نیترات در ۵=ph ، زمان ماند ۱۲۰ دقیقه و ولتاژهای ۱/۵ ، ۶ ، ۱۵ و ۳ ولت بترتیب ۲۷/۷۹% و ۴۸/۴۹ % و ۶۴/۵۶% و ۷۸/۲۳% بدست آمد و مقدار نیتریت در همین شرایط به ترتیب ۲/۳۲ و ۲/۴۲ و ۲/۱۹ و ۰/۸ برابر افزایش پیدا کرد. مقدار حذف نیترات در ولتاژ ۳۰ ولت و زمان ماند ۱۲۰ دقیقه و ph های ۷ و ۵ و ۱۱ به ترتیب ۷۸/۲۳% و ۶۸/۸۱% و ۶۳/۱۵% بدست آمد و مقدار نیتریت در این شرایط به ترتیب ۰/۸ و ۱/۵۴ و ۲/۱۲ برابر افزایش پیدا کرد. غلظت نیترات و نیتریت در آب چاه روستای دارگان پایین تر از حد استاندارد می باشد . نتایج نشان داد که میزان حذف نیترات و نیتریت با افزایش ولتاژ جریات ، افزایش زمان ماند و کاهش ph افزایش پیدا می کند . بهترین شرایط برای حذف نیترات و نیتریت در این مطالعه ۵=pH و ۱۲۰min = T و ۳۰V=V بدست آمد.