سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فریبرز عباسی – عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

چکیده:

متخصصین تغذیه گیاه سه عنصر ازت، فسفر و پتاسیم را جزء عناصر اصلی و گوگرد را جزء عناصر غذایی ثانویه طبقه بندی کرده اند . بنا به دلایل متعدد از جمله غلظت زیاد گوگرد در اندام های گیاهی( ۰/۲۵ درصد ) در مقایسه با فسفر (۰/۱۵ درصد ) ، نقش مثبت گوگرد در افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی، بهبود کمی و کیفی محصولات کشاورزی، اصلاح خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک های آهکی و سدیمی ( نظیر افزایش نفوذ پذیری و کاهش PH و بی کربنات و کاهش اثر تنش های شوری و سدیمی ) جایگاه فعلی این عنصر بایستی تغییر یافته و در ردیف عناصر اصلی قرار گیرد (۱) شکل قابل جذب گوگرد توسط گیاهان به صورت یون سولفات است . بررسی منابع نشان می دهد که تحقیقات انجام شده عمدتاً روی نمونه های خاک دست خورده در آزمایشگاه بوده و تصعید(Volatilization) ، معدنی شدن، تثبیت (Immobilization ) ، جذب، آبشویی و برداشت به وسیله ریشه گیاهمهمترین فرآیندهای انتقال سولفات در خاک می باشند . این فرآیندها تحت تأثیر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک قرار می گیرند (۶ ،۳ ) سولفات علاوه بر کاربرد تغذیه ای، به خاطر کنترل حرکت کاتیون های مغذی نظیر کلسیم و منیزیم در خاک نیز از اهمیت خاصی برخوردار است( ۵ ، ۴ ، ۲) آگاهی بیشتر از فرآیندهای انتقال سولفات در خاک به خصوص در شرایط نزدیک به واقعی ( مقیاس بزرگ ) به منظور استفاده بهینه از این نوع کود ضرورت دارد . لذا در این تحقیق فرآیندهای انتقال سولفات و کلراید در دو بافت مختلف خاک ( لوم شنی و لومی ) مقایسه و تأثیر شدت جریان (Flux) روی آنها بررسی شده است .