سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمیدرضا مشایخی – گروه فیزیک دانشگاه گیلان، خیابان نامجو، دانشکده علوم پایه
الهام باورنگین – گروه فیزیک دانشگاه گیلان، خیابان نامجو، دانشکده علوم پایه
مطهره عباسی – گروه فیزیک دانشگاه گیلان، خیابان نامجو، دانشکده علوم پایه
صفیه قربانزاده – گروه فیزیک دانشگاه گیلان، خیابان نامجو، دانشکده علوم پایه

چکیده:

هنگامی که دو آهنرب ای بیضیگون به هوا پرتاب می شوند چنانچه آن دو در برد جاذبه یک دیگر قرار داشته باشند بطرف یکدیگر حرکت کرده و پـس از بـر خـورد ، مجـددا تحت تاثیر نیروی ناشی از تغییر تکانه پس زده می شوند . با توجه به اینکه کسری از انرژی مکانیکی اولیه دو آهنربا در هر برخورد از دست می رود نتیجتا آن دو پس از دور شدن، در برد جاذبه یکدیگر قرار گرفته و مجددا بسمت یکدیگر حرکت خواهند کرد . این عمل تا زمانی که انرژی دو آهنربا به کمترین مقدار انـرؤی مکـانیکی خـود نرسیده است، تکرار خواهد شد . در این مقاله قصد داریم که حرکت و صدای تولید شده از برخورد دو آهنربای بیضیگون مورد بررسی قرار دهیم . برای این منظور ، یـک شبه چاه پتانسیل اسکالر به نیروی جاذبه ی بین دو آهنربا و یک عامل میرایی جهت کاهش انرژی آهنرباها پس از برخوردهای پی در پی ، به سیستم دو آهنربـا نـسبت داد می شود . با حل معادله حرکت یکی از آهنربا ها در چاه پتانسیل آهنربای دیگر و در نظر گرفتن عامل میراکننده ، حرکت این آهنربا ها و صدای تولید شده در اثر بر خورد شبیه سازی شده است . نتایج نشان دهنده شباهت خوب بین واقعیت تجربی و نتایج شبیه سازی شده است .