سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فیض الله شهبازی – عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان

چکیده:

صدمات مکانیکی ناشی از ضربه برروی دانه بذر محصولات کشاورزی که در طی برداشت و انتقال و دیگر فرایندها رخ میدهد باعث کاهش کیفیت آنها و افزایش ضایعات می گردد صدماتی که در اثر ضربه به بذر محصول وارد می شود باعث کاهش ارزش محصول کاهش قابلیت نگهداری کاهش درصد جوانه زنی و قدرت رویشی بذر محصول می شود دراین تحقیق اثر ضربه برروی صدمات وارده به دانه گندم شکستگی دانه ها وکاهش درصد جوانه زنی مورد بررسی قرارگرفت و اثر عواملی مانند رقم محصول و سرعت ضربه برروی میزان صدمات وارده اندازه گیری شد کلیه آزمایشات برروی پنج رقم گندم دیم معمول در استان لرستان زاگرس کوهدشت، مارون، سیمره و سرداری انجام گرفت سرعت ضربه در چهار سطح ۱۰، ۲۰ ، ۳۰ و ۴۰m/s درنظر گرفته شد. نتایج آماری نشان داد که اثر سرعت ضربه و رقم محصول برروی صدمات وارده به بذر شکستگی بذرها و کاهش درصد جوانه زنی معنی دار است.