سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا باغبان گلپسند – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا نیکودل – گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
شهاب الدین یثربی – گروه خاک و پی دانشگاه تربیت مدرس
ابراهیم اصغری – گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز

چکیده:

خاکهای ریزدانه، خصوصیات مهندسی مختلفی دارند که بررسی و شناخت کامل آنها برای اجرای پروژه های مهندسی اهمیت زیادی دارد. یکی از این خصوصیات، حساسیت خاک و یا به عبارت دیگر از دست رفتن مقاومت برشیاین خاکها پس از بهم خوردگی ساختار خاک است. میانگذر دریاچه ارومیه بر روی خاکهای رسی و سیلتی حساس دریاچه ارومیه احداث میشود. در این طرح فاصله ۱۵ کیلومتری بین ساحل غربی و شرقی با خاکریزی و احداث پل به هم وصل می شود. حدود ۱/۴ کیلومکتر از این فاصله را پل تشکیل می دهد.برای ساخت پل در نظر است که پایه های پل بر روی گروه شمعهای اصطکاکی که در بستر دریاچه کوبیده می شود، قرار داده شود. با توجه به حساسیت رسوبات دریاچه ارومیه، شمع کوبی موجب دستخوردگی این خاکها شدهو باعث تغییر در مقاومت برشی آنها خواهد شد. بنابراین تعیین مقدار حساسیت این خاکها یکی از ملزومات اساسی در مطالعه و طراحی پروژه مذکور می باشد. برای تعیین میزان حساسیت این خاکها ازآزمایشات صحرایی CPT و برش پره ای و آزمونهای آزمایشگاهی تک محوری، برش مستقیم و سه محوری استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمایشات نشان می دهد که برای تعیین دقیق حساسیت روشهای نرم، استفاده از آزمایشهای صحرایی، نتایج بهتریارائه کرده و در نمونه گیری های دست نخورده متداول (شلبی) نمونه تا حدوددی دچار دستخوردگی می شود.